Innovatie project

Door de invoering van fosfaatrechten dienen veehouders zo efficiënt mogelijk met hun mineralen om te gaan. Een gevolg hiervan is dat er meer koeien jaarrond op stal komen. Bvpro is samen met hun samenwerkingspartners bezig om een nieuw stalconcept te ontwikkelen waarbij het comfort vergelijkbaar is als dat in het weiland, de ammoniak uitstoot onder de toekomstige wettelijke grens van 8,6kg ammoniak per koe zit en er een vaste mest ontstaat wat een bevorderend effect heeft op het bodemleven.

Ammoniak ontstaat uit mest doordat dikke en dunne fractie bij elkaar komen. De chemische reactie die dan volgt levert ammoniak op. In een gewone mestkelder komen de dikke en dunne fractie bij elkaar en hierdoor ontstaat er in de mestput ammoniak. Bij de bestaande emissiearme roosters wordt de mestput afgesloten door kleppen. Hierdoor vindt er nog steeds ammoniakvorming in de put plaats, maar wordt de emissie gedeeltelijk tegen gehouden door kleppen. Het concept van de samenwerkingspartners zorgt ervoor dat de dikke en dunne fractie gescheiden  van elkaar wordt opgevangen. Doordat de stoffen niet bij elkaar komen ontstaat er minder ammoniak en daarnaast worden er op deze manier twee meststoffen geproduceerd.

Vaste mest (dikke fractie) heeft een positief effect op het bodemleven. In de gangbare veehouderij worden drijfmest toegepast. De drijfmest wordt geïnjecteerd in de bodem. Dit heeft een slecht effect op het bodemleven. Door vaste mest vermengt met stro op het land te strooien zal het bodemleven levendiger worden wat de gewasproductie ten goede komt.

Dunne fractie heeft als voordeel dat het meer waarde aan mineralen en elementen bevat waardoor het specifieker toegediend kan gaan worden of zelf nog verder verwerkt zou kunnen worden door de losse elementen zoals stikstof en fosfaat eruit te winnen.

Dit project bevat de realisatie van het concept in een praktijksituatie waarbij in eerste instantie de verschillende onderdelen van het concept geproduceerd en geïnstalleerd worden. Daarna wordt het concept gemonitord om te kijken wat voor invloeden dit heeft op de verschillende parameters als dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniakuitstoot en bodemleven.